ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Διαγωνισμός Live Life Well” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ M.S.JACOVIDES & CO LTD

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σία Λτδ, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αγίου Νικολάου 8, 1055 Λευκωσία (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια με τίτλο ‘Διαγωνισμός Live Life Well’ (στο εξής «Προωθητική Ενέργεια» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα ‘https://vitabioticscyprus.com/wellmanwellwoman/’ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και η ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο αυτής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν μόνο άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, στο εξής ο «Συμμετέχοντας». Η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή των βραβείων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του βραβείου κατά την παραλαβή του.

3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Από την Προωθητική Ενέργεια, αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Ομίλου MSJ (β) οι εργαζόμενοι της ‘L&T Partners Communication Services’ (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των βραβείων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει, να μην εγκρίνει, να αναστείλει ή ακόμα και να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια, στην περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων ή στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υποψίες για κατάχρηση της Προωθητικής Ενέργειας.

4. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 18/5/2020 έως και 15/6/2020.

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια και να διεκδικήσουν το βραβείο, θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα της Προωθητικής Ενέργειας. Δηλαδή, ‘να απαντήσουν σωστά στις 6 ερωτήσεις του διαγωνισμού που εμφανίζονται στην ιστοσδελίδα και να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους’. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, με τα ανωτέρων στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

6. Βραβείο. ‘2 νικητές θα λάβουν από 1 ποδήλατο αξίας 250€ το κάθε ένα και 3 νικητές θα λάβουν το προϊόν wellman ή wellwoman, ανάλογα με τις ανάγκες/ ηλικία του για 6 μήνες’

7. Τα Βραβεία είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάζονται με άλλα προϊόντα ή μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

8. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών της Προωθητικής Ενέργειας. Τα βραβεία θα δοθούν σε Νικητές οι οποίοι θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, στις 18/6/2020 στα γραφεία της Διοργανώτριας. Παράλληλα θα κληρώνονται και δύο επιλαχόντες.

Ως ‘έγκυρη συμμετοχή’ νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για την οποία ισχύουν όλα τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στον Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας μέχρι τη Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας.

9. Τα στοιχεία των Νικητών θα αναρτηθούν την επομένη εργάσιμη μέρα της κλήρωσης στον Διαδικτυακό Τόπο και/ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – παραλαβή του Βραβείου. Ο κάθε Νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού τον οποίο δήλωσε κατά την συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο κάθε Νικητής χρειάζεται να έχει απαντήσει σωστά και στις 6 ερωτήσεις και να συμπληρώσει όλα τα πεδία του Εντύπου Συμμετοχής και Συγκατάθεσης. Το κάθε Βραβείο θα μπορεί να παραληφθεί από τον Νικητή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας του με την Διοργανώτρια και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την Διοργανώτρια ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί με τον συγκεκριμένο νικητή. Η ακριβής μέρα και ώρα θα καθορίζονται κατόπιν επικοινωνίας της Εταιρείας με τον κάθε νικητή. Κατά την παραλαβή του Βραβείου, η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει από Νικητή περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη να επικοινωνήσει με Νικητή μέσω κανενός άλλου δίαυλου επικοινωνίας. Ο κάθε Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ανταποκριθεί στην επικοινωνία που θα λάβει από την Διοργανώτρια με τον τρόπο που ορίζουν οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί.

κάθε Νικητής είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε διευθετήσεις είναι απαραίτητες για την παραλαβή του βραβείου του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητή εντός δέκα ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και της ανωτέρας βίας) ή δεν παραλάβει το βραβείο ως θα συμφωνηθεί με την Διοργανώτρια ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο νικητής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκλείεται βάσει των όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του βραβείου. Την θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ

11. Ευθύνη. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια: (α) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ‘https://vitabioticscyprus.com/wellmanwellwoman/’ ή στο διαδίκτυο εν γένει, για λόγους που δεν αφορούν τη Διοργανώτρια, (β) σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Δελτίων Συμμετοχής λόγω ηλεκτρονικών ή τεχνικών προβλημάτων με το διαδίκτυο, (γ) για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή του βραβείου, π.χ. σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης σε τηλεφώνημα, ή email για οποιονδήποτε λόγο, (δ) αν νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο του ή αν τα στοιχεία που έχει δηλώσει δεν είναι σωστά, ή αν η συμμετοχή του θεωρηθεί άκυρη. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα ή απαίτηση ή αξίωσή του επί του Βραβείου, το οποίο παραμένει στην κατοχή της Διοργανώτριας σύμφωνα με την διαδικασία που καταγράφεται πιο πάνω.

Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα, βλάβες ή απώλεια οποιουδήποτε Βραβείου μετά από την παράδοση του στον Συμμετέχοντα. Στην περίπτωση που το Βραβείο δεν είναι διαθέσιμο παρά τις λογικές προσπάθειες της Διοργανώτριας να το προμηθευτεί, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο με άλλο ίσης αξίας.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, επακόλουθα κόστη, έξοδα ή καταστροφές οποιουδήποτε είδους, τραυματισμούς, που ενδεχομένως υφίσταται ο Συμμετέχοντας.

12. Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται από την Διοργανώτρια σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας για όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές για σκοπούς ανάδειξης και ανακοίνωσης του Νικητή και παράδοσης του βραβείου και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας (please insert link)

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (Όνομα, Επίθετο, αριθμός κινητού και email) συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία τους για την διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του Νικητή. Με την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν εντός 3 μηνών ενώ δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός όπου η διαβίβαση αποτελεί έννομη υποχρέωση της Διοργανώτριας. Κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε πληροφόρηση αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία η Διοργανώτρια κρατά, την τροποποίηση, διαγραφή τους (όπου εφαρμόζεται) από το αντίστοιχο αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλ. 22056200.

Η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να δημοσιοποιήσουν το ονοματεπώνυμό τους, να φωτογραφηθούν και να εμφανιστούν σε διαδικτυακά, έντυπα, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά μέσα, όταν θα παραλαμβάνουν το Βραβείο τους, δίχως πληρωμή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση και δημοσίευση των ονομάτων των Νικητών και των φωτογραφιών τους που λήφθηκαν κατά την παραλαβή του βραβείου για λόγους διαφημιστικής προβολής σε οποιοδήποτε έντυπο και/ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και/ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης από την ίδια χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Τυχόν σχετική άρνηση των Νικητών, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού βραβείου.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, υποχρέωση, τραυματισμό ή απογοήτευση μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του/της σε μια Προωθητική Ενέργεια, έναν διαγωνισμό ή μια κλήρωση ή αποδοχή εκ μέρους του (είτε μη αποδοχής, αναλόγως με την περίπτωση) μιας επιβράβευσης ή ενός βραβείου.

Οι προωθητικές ενέργειες, οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις υπόκεινται στη νομοθεσία της Κύπρου, της οποίας τα δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να τροποποιήσει ή να αλλάξει τους παρόντες όρους και κανονισμούς, και να αναβάλει, να αναστείλει ή να ακυρώσει αυτή την Προωθητική Ενέργεια και οποιοδήποτε βραβείο, ή οποιαδήποτε πτυχή αυτού, χωρίς προειδοποίηση, για όποιον λόγο η Διοργανώτρια λογικώς το κρίνει αυτό απαραίτητο, με την ανακοίνωση της στον Διαδικτυακό Τόπο. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ανάκληση, τερματισμό ή τροποποίηση της Προωθητικής Ενέργειας.

14. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 22056200 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση social@msjgroup.com.

15. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διοργανώτρια στο 22056200 ή να αποστείλετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση social@msjgroup.com

16. Οι όροι συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας είναι αναρτημένοι στον Διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης διαθέσιμοι στα γραφεία της Διοργανώτριας ή στο 22056200.

17. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτούς επιλύεται μέσω των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

18. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Και τη συναίνεση από τους συμμετέχοντες και νικητές για κοινοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας και της σχετικής διαφημιστικής προβολής της Διοργανώτριας καθώς και της τήρησης των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και για κάθε είδους χρήση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.